Home
นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุข ๒๕๕๗ PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 21 May 2014 07:49

:: รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี ::
:: ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ::

 

รายงานผลการดำเนินงานเร่งด่วน ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

 

ระหว่างวันที่   ๑  เมษายน  ๒๕๕๗ ถึง วันที่ ๓๐ เมษายน  ๒๕๕๗

ระหว่างวันที่   ๑  มีนาคม  ๒๕๕๗ ถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม  ๒๕๕๗

ระหว่างวันที่   ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ถึง วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

ระหว่างวันที่   ๑ มกราคม ๒๕๕๗ ถึง วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Last Updated on Wednesday, 21 May 2014 08:03
 

 

ข้อมูลโดย :: สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

พัฒนาโดย :: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข