Home
PDF Print E-mail

:: รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี ::
:: ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ::

รายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุขตามนโยบายรัฐบาล ระหว่างวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ภายใต้การนำของ นายแพทย์ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้ดูแลให้คนไทยมีสุขภาพดี โดยกำหนดวิสัยทัศน์ว่าภายใน ๑๐ ปีคนไทย  ทุกคนจะมีสุขภาพแข็งแรงเพิ่มขึ้นเพื่อสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างยั่งยืน โดยในการทำงานจะต้องมีเป้าหมาย ตัวชี้วัด การวัดผล และกรอบระยะเวลาในทุกงาน เพื่อตอบสนองต่อวิสัยทัศน์และพันธกิจ โดยจะประเมินผลทุก ๖ เดือน เพื่อปรับกระบวนการทำงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย และให้ยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง และจะให้มีองค์กรหรือหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ชัดเจน เช่น ด้านกำหนดกฎเกณฑ์การบริหารทางสุขภาพระดับชาติ ด้านบริการการแพทย์และสาธารณสุข ด้านการซื้อบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ด้านข้อมูลทางด้านสุขภาพของประเทศ มีหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขที่รับผิดชอบด้านนโยบายต่างประเทศโดยตรง และมีระบบฐานข้อมูลและระบบสื่อสารด้านสุขภาพทุกระดับ เชื่อมโยงกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในการบริการประชาชน นอกจากนี้จะพัฒนาระบบการเงินการคลังของงานด้านสุขภาพทุกระดับ อ่านต่อ << ไฟล์ PDF >>

>> นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก   ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖

นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก   ระหว่างวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

>> นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน    ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖

นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน    ระหว่างวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖


----------------------------------------------------------

รายงานผลการดำเนินงานเร่งด่วน ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

 

ระหว่างวันที่   ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ถึง วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

ระหว่างวันที่   ๑ มกราคม ๒๕๕๗ ถึง วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗

ระหว่างวันที่  ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖

ระหว่างวันที่  ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึง วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

ระหว่างวันที่  ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึง วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖

ระหว่างวันที่  ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖

ระหว่างวันที่  ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึง วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖

ระหว่างวันที่  ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึง วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖

ระหว่างวันที่  ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึง วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

ระหว่างวันที่  ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึง วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖

ระหว่างวันที่  ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึง วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖

ระหว่างวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖

 

 

ข้อมูลโดย :: สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

พัฒนาโดย :: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข