Home
นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 25 November 2014 15:06

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  และการสั่งการ

ของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

***************************************

 

Last Updated on Wednesday, 08 April 2015 09:14
 

 

ข้อมูลโดย :: สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

พัฒนาโดย :: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข