Print

การถ่ายทอดตัวชี้วัด ปี 2554

 

 สัญลักษณ์แสดงหัวข้อ การมอบหมายให้ข้าราชการเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการและเป็นผู้บริหารวงเงินในการเลื่อนเงินเดือน

 สัญลักษณ์แสดงหัวข้อ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ

 สัญลักษณ์แสดงหัวข้อ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณาเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ 2554

 สัญลักษณแสดงหัวข้อ ผลการดำเนินงานรายบุคคล