Print

การบริหารความเสี่ยง ปี 2554

 

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อ  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อ  แผนปฏิบัติการสำรองข้อมูล

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อ  แผนปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อ  แผนบริหารความเสี่ยง ปี 2554