Print

การบริหารความเสี่ยง (SP7)

 

สัญลักษณแสดงหัวข้อ ประกาศการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบ IT

สัญลักษณแสดงหัวข้อ มาตรการบริหารความเสี่ยงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สัญลักษณแสดงหัวข้อ ระบบบริหารความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ

สัญลักษณแสดงหัวข้อ ระเบียบปฏิบัติด้ายความมั่นคงปลอดภัยฯ

สัญลักษณแสดงหัวข้อ คู่มือและข้อปฏิบัติในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ User สป.

สัญลักษณแสดงหัวข้อ แผนแก้ไข้ปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอน

สัญลักษณแสดงหัวข้อ รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  ด้านการปฏิบัติการ (ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ)

Last Updated on Monday, 21 March 2011 06:40