เอกสารผลการปฏิบัติราชการ ปี 2559

PMQA 2554 ศทส.สป.สธ.

e-Conference DownLoad


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

คำสั่ง และ แผน ศทส./สป.สธ.
Up

หมวด4 IT .......... >>

หมวด 4 การวัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู้ (IT-Information and Technology) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 (พ.ร.ฎ.GG-Good Governance) มาตราที่ 11 และ 39

 

IT4 ประชาชนเข้าถึง (0)

IT5 WarningSystem (0)

IT6 บริหารความเสี่ยง (8)

 

Most downloaded files in this section

A6 IT Contingency Plan (หมวด4 IT .......... >>/IT6 บริหารความเสี่ยง)
D2 แสดง Access Rights ที่ถูกต้องและทันสมัย (หมวด4 IT .......... >>/IT6 บริหารความเสี่ยง)
A4 แสดงระบบสารสนเทศที่มีทั้งหมดในองค์การ (หมวด4 IT .......... >>/IT6 บริหารความเสี่ยง)
A1 แสดงการทบทวนนโยบายความมั่นคง (หมวด4 IT .......... >>/IT6 บริหารความเสี่ยง)
D1 ผลการดำเนินการตาม IT Contingency Plan (หมวด4 IT .......... >>/IT6 บริหารความเสี่ยง)
Powered by Phoca Download