เอกสารผลการปฏิบัติราชการ ปี 2559

PMQA 2554 ศทส.สป.สธ.

e-Conference DownLoad


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

คำสั่ง และ แผน ศทส./สป.สธ.
Up

หมวด3 CS .......... >>

หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (CS-Customer and Stakeholder Focus) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 (พ.ร.ฎ.GG-Good Governance) มาตราที่ 8,30,31,38-42 และ 45

 

CS2 ส่วนที่เกี่ยวข้อง (4)

 

Most downloaded files in this section

สรุปผลการดำเนินงานCS2 (หมวด3 CS .......... >>/CS2 ส่วนที่เกี่ยวข้อง)
หลักฐาน CS2-A3 รอบ 12 เดือน (หมวด3 CS .......... >>/CS2 ส่วนที่เกี่ยวข้อง)
บริการและช่องทางสื่อสาร (หมวด3 CS .......... >>/CS2 ส่วนที่เกี่ยวข้อง)
Customer Profile (หมวด3 CS .......... >>/CS2 ส่วนที่เกี่ยวข้อง)
Powered by Phoca Download