เอกสารผลการปฏิบัติราชการ ปี 2559

PMQA 2554 ศทส.สป.สธ.

e-Conference DownLoad


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

คำสั่ง และ แผน ศทส./สป.สธ.
Up

หมวด2 SP .......... >>

หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (SP = Strategic Planning) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 (พ.ร.ฎ.GG-Good Governance) มาตราที่ 6,8,9,12,13 และ 16

 

ประเมินตนเอง 2_2 (2)

SP5 ตัวชี้วัดบุคคล... (4)

SP7 ความเสี่ยง..... (4)

 

Most downloaded files in this section

โปรแกรมExcel 2.2 (หมวด2 SP .......... >>/ประเมินตนเอง 2_2)
ผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ (หมวด2 SP .......... >>/SP5 ตัวชี้วัดบุคคล...)
แบบฟอร์ม2.2 ผลดำเนินงาน (หมวด2 SP .......... >>/ประเมินตนเอง 2_2)
ผลความพึงพอใจของผู้บริหาร (หมวด2 SP .......... >>/SP5 ตัวชี้วัดบุคคล...)
คำสั่งคณะทำงาน (หมวด2 SP .......... >>/SP7 ความเสี่ยง.....)
Powered by Phoca Download