เอกสารผลการปฏิบัติราชการ ปี 2559

PMQA 2554 ศทส.สป.สธ.

e-Conference DownLoad


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

คำสั่ง และ แผน ศทส./สป.สธ.
Up

หมวด1 LD .......... >>

หมวด 1 การนำองค์กร (LD = Leadership) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 (พ.ร.ฎ.GG-Good Governance) มาตราที่ 8,9,12,16,18,20,23,27,28,43,44 และ 46

 

ประเมินตนเอง 2_1 (2)

 

Most downloaded files in this section

โปรแกรมExcel 2.1 (หมวด1 LD .......... >>/ประเมินตนเอง 2_1)
แบบฟอร์ม2.1 ผลดำเนินงาน (หมวด1 LD .......... >>/ประเมินตนเอง 2_1)
Powered by Phoca Download