เอกสารผลการปฏิบัติราชการ ปี 2559

PMQA 2554 ศทส.สป.สธ.

e-Conference DownLoad


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

รายงานปี 2558
Up

รายงานปี 2558

 

ตัวชี้วัดที่ 1 : ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผน นโยบายเร่งด่วน/ภารกิจหลักแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน (0)

ตัวชี้วัดที่ 1.1:ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนของผู้บริหาร (0)

ตัวชี้วัดที่ 1.2 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลัก/แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน (0)

ตัวชี้วัดที่ 2 : ร้อยละของความพึงพอใจในภาพรวมของผู้รับบริการ (0)

ตัวชี้วัดที่ 3 : ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของหน่วยงาน (0)

ตัวชี้วัดที่ 4 : ระดับความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยง (3)

ตัวชี้วัดที่ 5 : ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดของหน่วยงานสู่ระดับบุคคล (0)

ตัวชี้วัดที่ 6 : ระดับความสำเร็จในการมีส่วนร่วมของหน่วยงานในการจัดการความรู้ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (0)

ตัวชี้วัดที่ 7 : ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามเป้าหมายของแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน (0)

ตัวชี้วัดที่ 8 : ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง (วัสดุสำนักงาน) ของหน่วยงาน (0)

รายงานKpi 2558 (2)

 

Most downloaded files in this section

แผนบริหารความเสี่ยง ศทศ 2558 (รายงานปี 2558/ตัวชี้วัดที่ 4 : ระดับความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยง)
รายงานความเสี่ยง ศทส 2558 (รายงานปี 2558/ตัวชี้วัดที่ 4 : ระดับความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยง)
รายงานการประชุม ศทส (รายงานปี 2558/ตัวชี้วัดที่ 4 : ระดับความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยง)
Powered by Phoca Download