เอกสารผลการปฏิบัติราชการ ปี 2559

PMQA 2554 ศทส.สป.สธ.

e-Conference DownLoad


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

คำสั่ง และ แผน ศทส./สป.สธ.
Up

หมวด6 PM .......... >>

หมวด 6 การจัดการกระบวนการ (PM-Process Management) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 (พ.ร.ฎ.GG-Good Governance) มาตราที่ 10,20,27,28,29 และ 31

 

PM5 สร้างคุณค่า (2)

PM6 ทบทวน.... (1)

 

Most downloaded files in this section

ทบทวนกระบวนการสร้างคุณค่า (หมวด6 PM .......... >>/PM6 ทบทวน....)
สรุปผลการนำไปปฏิบัติจริง (หมวด6 PM .......... >>/PM5 สร้างคุณค่า)
Powered by Phoca Download