เอกสารผลการปฏิบัติราชการ ปี 2559

PMQA 2554 ศทส.สป.สธ.

e-Conference DownLoad


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

คำสั่ง และ แผน ศทส./สป.สธ.
Up

หมวด5 HR .......... >>

หมวด 5 การมุ้งเน้นบุคลากร (HR-Human Resource Focus) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 (พ.ร.ฎ.GG-Good Governance) มาตราที่ 0,11,27 และ 47

 

HR3 แผนกลยุทธ์.. (4)

HR5 CareerPath (1)

ประกาศผลการประเมิน (2)

 

Most downloaded files in this section

รายงานผล 12 เดือน (หมวด5 HR .......... >>/HR3 แผนกลยุทธ์..)
ประเมินบุคคล ศทส. 2554 รอบ 2 (หมวด5 HR .......... >>/ประกาศผลการประเมิน)
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (หมวด5 HR .......... >>/HR3 แผนกลยุทธ์..)
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) (หมวด5 HR .......... >>/HR3 แผนกลยุทธ์..)
Powered by Phoca Download