เอกสารผลการปฏิบัติราชการ ปี 2559

PMQA 2554 ศทส.สป.สธ.

e-Conference DownLoad


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

คำสั่ง และ แผน ศทส./สป.สธ.
Up

แผนต่างๆ

ลงนามโดย นายสุเทพ  วัชรปิยานันทน์  ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557

แผนบริหารความเสี่ยง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
แผนงาน/โครงการ : โปรแกรมการพัฒนาระบบจัดเก็บและจัดส่งข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพและข้อมูลส่งต่อผู้ป่วย 50 แฟ้ม
เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 "การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ"  ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2556

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 "การสำรองและกู้คืนข้อมูลจากความเสียหาย(Backup and Recovery)" ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2556

Display Num 
Powered by Phoca Download