เอกสารผลการปฏิบัติราชการ ปี 2559

PMQA 2554 ศทส.สป.สธ.

e-Conference DownLoad


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

คำสั่ง และ แผน ศทส./สป.สธ.
Up

คำสั่ง ศทส.สป.สธ.

คำสั่ง ที่ 3/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองรองการปฏิบัติราชการ ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556

คำสั่งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ 2/2556 เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนด้าน ICT เครือข่ายบริการตามเขตพื้นที่ ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556

คำสั่งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ 1/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ลงวันที่ 7 มกราคม 2556

คำสั่งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ 5/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดการความรู้ (KM-ICT) ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2555

คำสั่งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ 4/2555 เรื่อง มอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2555

คำสั่งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ 3/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงวันที่  9 ตุลาคม 2555

Display Num 
Powered by Phoca Download