เอกสารผลการปฏิบัติราชการ ปี 2559

PMQA 2554 ศทส.สป.สธ.

e-Conference DownLoad


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

คำสั่ง ศทส./สป.สธ.
Up

คำสั่ง ศทส. และ สป.สธ.

คำอธิบาย : คำสั่งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ศทส.) และ คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สป.สธ.)

 

แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ ที่ 926/2555 วันที่ 27 เมษายน 2555  (ยกเลิกฉบับที่ 351/2555 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 เปลี่ยนแปลงบุคคล)

แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 352/2555 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555

แต่งตั้งคณะทำงานจัดการความรู้ (KM-ICT) ที่ 7/2554 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2554

มอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ที่ 6/2554 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2554

คณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 5/2554 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2554

มอบหมายงานให้หัวหน้า กลุ่ม/ฝ่าย ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ในบังคับบัญชา ที่ 6/2552 วันที่ 30 ตุลาคม 2552

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ 4/2551 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2551

Display Num 
Powered by Phoca Download