เอกสารผลการปฏิบัติราชการ ปี 2559

PMQA 2554 ศทส.สป.สธ.

e-Conference DownLoad


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

คำสั่ง และ แผน ศทส./สป.สธ.
Up

SP5 ตัวชี้วัดบุคคล...

ส่วนราชการมีการถ่ายทอด(Cascading)ตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับองค์การลงสู่ระดับหน่วยงาน (สำนัก/กอง) ทุกหน่วยงาน และระดับบุคคลอย่างเป็นระบบ

 

ก.พ.ร.สป. สอบถามจากปลัดกระทรวงสาธารณสุข => ผลที่ได้ 88.89%

ประเมินโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ ประสานงานโดย ก.พ.ร.สป.  => ผลที่ได้ 82.98%

  • รายละเอียดการดำเนินงานการถ่ายทอดตัวชี้วัดลงสู่ระดับบุคคล (คลิก) ประกอบด้วย แผนที่ยุทธศาสตร์ หลักเกณฑ์/แนวทางการประเมินสมรรถนะข้าราชการ  คู่มือการประเมิน  รายงานผลระดับสำนัก  ตารางสรุปผลการประเมินระดับสำนัก
  • หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการประเมิน การเลื่อนเงินเดือน ผลการดำเนินงานรายบุคคล (คลิก)

 

Display Num 
Powered by Phoca Download