เอกสารผลการปฏิบัติราชการ ปี 2559

PMQA 2554 ศทส.สป.สธ.

e-Conference DownLoad


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

คำสั่ง และ แผน ศทส./สป.สธ.
Up

CS2 ส่วนที่เกี่ยวข้อง

ส่วนราชการมีช่องทางการรับฟังและเรียนรู้ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงและเสนอรูปแบบการบริการต่าง ๆ โดยแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของช่องทางการสื่อสารดังกล่าว

 

หลักฐานตามประเด็นการตรวจ : ส่วนราชการมีช่องทางการรับฟังและเรียนรู้ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของช่องทางการสื่อสารดังกล่าว

สรุปผลการดำเนินงาน ณ 31 สิงหาคม 2554 (11 เดือน) ตามประเด็นการตรวจติดตาม ในส่วนที่ ศทส.สป.สธ. รับผิดชอบ คือ CS2-แสดงประสิทธิภาพของช่องทางเชิงประจักษ์ (เช่น ข้อมูลสถิติของผู้ใช้บริการ จำนวนผู้ใช้ช่องทางเพิ่มขึ้น)

แสดงการทบทวนบริการที่ส่งมอบ กับช่องทางสื่อสาร(การรับฟังข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/คำชมเชย) แต่ละกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

Customer Profile (63.27 kB)

แสดงการทบทวนบริการที่ส่งมอบ กับ ความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการ

Display Num 
Powered by Phoca Download