เอกสารผลการปฏิบัติราชการ ปี 2559

PMQA 2554 ศทส.สป.สธ.

e-Conference DownLoad


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

คำสั่ง และ แผน ศทส./สป.สธ.
Up

SP7 ความเสี่ยง.....

ส่วนราชการต้องมีการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินแผนงาน/โครงการที่สำคัญ ซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล

 

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ด้านการปฏิบัติการ (ด้านระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ) สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 - 31 สิงหาคม 2554  [FRM002.1]

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ด้านการปฏิบัติการ (ด้านระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ) สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 - 31 มีนาคม 2554  [FRM002.1]

แผนบริหารความเสี่ยงด้านการปฎิบัติการ (ด้านระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในปีงบประมาณ 2554  (FRM001.1)

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 288/2554 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงนาม ณ 11 กุมภาพันธ์ 2554

Display Num 
Powered by Phoca Download