เอกสารผลการปฏิบัติราชการ ปี 2559

PMQA 2554 ศทส.สป.สธ.

e-Conference DownLoad


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

ตัวชีัวัดศูนย์เทคโนฯ
ตัวชีัวัดศูนย์เทคโนฯ 2554 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 23 March 2011 08:31

กำหนดมิติผลการปฏิบัติราชการดังนี้ :-

 มิติที่ 1  มิติด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ 

           น้ำหนักในการคำนวณผลคะแนนร้อยละ 55  (1 เป้าประสงค์ 1 ตัวชี้วัด)

มิติที่ 2  มิติด้านคุณภาพการให้บริการ 

           น้ำหนักในการคำนวณผลคะแนนร้อยละ 15  (1 เป้าประสงค์ 5 ตัวชี้วัด)

มิติที่ 3   มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 

           น้ำหนักในการคำนวณผลคะแนนร้อยละ 10  (1 เป้าประสงค์ 3 ตัวชี้วัด)

มิติที่ 4  มิติด้านการพัฒนาองค์กร 

          น้ำหนักในการคำนวณผลคะแนน ร้อยละ 20  (1 เป้าประสงค์ 1 ตัวชี้วัด)

  

หลักเกณฑ์การประเมินสมรรถนะ 

         หลักเกณฑ์/แนวทางการประเมินสมรรถนะข้าราชการ

 

ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง ปี 2554

  1.          รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2554 รอบ 6 เดือน (ระดับสำนัก)
  2.          รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2554 รอบ 9 เดือน (ระดับสำนัก)
  3.          รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2554 รอบ 12 เดือน (ระดับสำนัก)
Last Updated on Tuesday, 22 May 2012 08:49