เอกสารผลการปฏิบัติราชการ ปี 2559

PMQA 2554 ศทส.สป.สธ.

e-Conference DownLoad


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

PMQA ปี 2554

 คำสั่งแต่งตั้ง

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลและการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

 


การจัดการข้อร้องเรียน

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การจัดการข้อร้องเรียน

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อ คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการจัดการรับข้อร้องเรียน

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อ สรุปผลการดำเนินการจัดการรับเรื่องร้องเรียน

 


การดำเนินการตามแผนและมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อ ผลการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ รอบ 6 เดือน

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อ ผลการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ รอบ 12 เดือน