เอกสารผลการปฏิบัติราชการ ปี 2559

PMQA 2554 ศทส.สป.สธ.

e-Conference DownLoad


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

ตัวชีวัด ปี 2553
Print

กำหนดมิติผลการปฏิบัติราชการดังนี้ :-

 

มิติที่ 1  มิติด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ 

           น้ำหนักในการคำนวณผลคะแนนร้อยละ 30  (2 เป้าประสงค์ 2 ตัวชี้วัด)

มิติที่ 2  มิติด้านคุณภาพการให้บริการ 

           น้ำหนักในการคำนวณผลคะแนนร้อยละ 25  (2 เป้าประสงค์ 2 ตัวชี้วัด)

มิติที่ 3   มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 

           น้ำหนักในการคำนวณผลคะแนนร้อยละ 30  (4 เป้าประสงค์ 5 ตัวชี้วัด)

มิติที่ 4  มิติด้านการพัฒนาองค์กร 

          น้ำหนักในการคำนวณผลคะแนน ร้อยละ 15  (2 เป้าประสงค์ 3 ตัวชี้วัด)

 

หลักเกณฑ์การประเมินสมรรถนะ

          สัญลักษณแสดงหัวข้อ หลักเกณฑ์/แนวทางการประเมินสมรรถนะข้าราชการ

 

  ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง ปี 2553


      สัญลักษณแสดงหัวข้อ คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2553

      สัญลักษณแสดงหัวข้อ ผลการปฎิบัติราชการ ปี 2553

      สัญลักษณแสดงหัวข้อ ตารางสุรปผลการปฏิบัติราชการ ปี 2553

 

 

 

Last Updated on Monday, 21 March 2011 06:50