เอกสารผลการปฏิบัติราชการ ปี 2559

PMQA 2554 ศทส.สป.สธ.

e-Conference DownLoad


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

การกำกับองค์การที่ดี
Print

 นโยบายการกำกับองค์การที่ดี ปี 2553

 

สัญลักษณแสดงหัวข้อ โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายเพื่อให้หน่วยงานสามารถใช้งานระบบ GFMIS  (การประเมินโครงการ)   (การประเมินตนเอง)

สัญลักษณแสดงหัวข้อ โครงการพัฒนาช่องทางเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง  (การประเมินโครงการ)   (การประเมินตนเอง)

สัญลักษณแสดงหัวข้อ โครงการพัฒนาช่องทางการแสดงความคิดเห็นและความต้องการผ่านทางระบบ Internet  (การประเมินโครงการ)   (การประเมินตนเอง)

สัญลักษณแสดงหัวข้อ แบบสอบถามผู้ใช้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์

สัญลักษณแสดงหัวข้อ แบบสอบถามผู้ใช้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Last Updated on Monday, 29 November 2010 03:04