เอกสารผลการปฏิบัติราชการ ปี 2559

PMQA 2554 ศทส.สป.สธ.

e-Conference DownLoad


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 06 March 2014 01:33

:: ระดับกรม (สป.สธ.)

ตัวชี้วัดที่ 5 : การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ

- กรอบการประเมิน (Template) จาก สำนักงาน ก.พ.ร.

- รายงานผลรอบ 12 เดือน (.PDF) (.DOC)

- รายงานแบบสำรวจข้อมูลการพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ

**ส่งรายงานผล+รายงานแบบสำรวจ ให้ ก.พ.ร.สป.สธ. ที่ สธ 0202.05/979 วันที่ 8 ต.ค.57**

:: ระดับสำนัก (ศทส.สป.สธ.)

- คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

- รายงานผลรอบ 6 เดือน (.PDF) (.DOC) ตารางคะแนน

- รายงานผลรอบ 12 เดือน (.PDF) (.DOC) ตารางคะแนน


:: ระดับบุคคล (ศทส.สป.สธ.)

:: คำรับรองที่ผู้อำนวยการลงนามร่วมกับเจ้าหน้าที่ :-

=> ฝ่ายบริหารทั่วไป << Download >>

=> กลุ่มพัฒนามาตรฐานและบริการคอมพิวเตอร์ << Download >>

=> กลุ่มพัฒนาการบริหารข้อมูล << Download >>

=> กลุ่มคอมพิวเตอร์และเครือข่าย << Download >>

=> กลุ่มบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ << Download >>

กรอบตัวชี้วัดระดับบุคคล ศทส 2557

รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์

คะแนน
6 เดือนแรก 6 เดือนหลัง

=> ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลส่งต่อผู้ป่วยระดับประเทศ(National ReferralXchange System)

5 5

=> ระดับความสำเร็จของการขยายบริการระบบ VDO Conference (POLYCOM) ให้ใช้งานร่วมกับ Smart Device

5 5

=> ระดับความสำเร็จของการจัดทำ Virtual Server สำหรับเครือข่ายบริการสุขภาพ

5 5

=> ร้อยละของจำนวนเวลา Internet Downtime

5 5

=> ระดับความสำเร็จในการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ

5 5

=> ระดับความสำเร็จของการใช้ผลการสำรวจความพึงพอใจเพื่อพัฒนาการให้บริการ

5 5

=> ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของหน่วยงาน

5 5

=> ระดับความสำเร็จในการควบคุมภายในของหน่วยงาน

5 5

=> ระดับความสำเร็จในการจัดการความรู้ของหน่วยงาน

5 5

=> ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การด้านทุนมนุษย์ (Human Capital) ของหน่วยงาน

5 5

=> ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสมรรถนะองค์การด้านทุนสารสนเทศ (IT) ของหน่วยงาน

5 5

=> ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การด้านทุนองค์การ (Organization Capital) ของหน่วยงาน

5 5

=> ระดับความสำเร็จของการจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใสในหน่วยงาน

5 5

=> จำนวนข้อมูลเชิงประจักษ์ในการปฏิบัติกิจกรรม 5ส. ด้านการบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

แต่ละบุคคล 5

=> ระดับความสำเร็จของการปฏิบัติกิจกรรมตามแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การด้านทุนองค์การ (Organization Capital) ของหน่วยงาน

5 5

=> ระดับความสำเร็จในการพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ

5 5
Last Updated on Wednesday, 29 October 2014 03:33