เอกสารผลการปฏิบัติราชการ ปี 2559

PMQA 2554 ศทส.สป.สธ.

e-Conference DownLoad


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

แผนที่ยุทธศาสตร์ 2557

ความสอดคล้องและความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี พ.ศ.2557-2560
(อ้างอิง : Diary สนย.ปกเขียว เป้าหมายและยุทธศาสตร์ หน้า 7)
พันธกิจและเป้าประสงค์ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความสอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการและระบบบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขให้มีคุณภาพอย่างมีดุลยภาพ
--> เป้าหมายบริการที่ 4 : ประชาชนทุกคนในเขตเครือข่ายบริการได้รับบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานและเข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยในเขตเครือข่ายบริการ
--> ผลผลิต : นโยบาย ยุทธศาสตร์ ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
--> กิจกรรม : พัฒนาระบบข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพ

>> คลิก Download <<

Last Updated on Thursday, 30 January 2014 11:52