เอกสารผลการปฏิบัติราชการ ปี 2559

PMQA 2554 ศทส.สป.สธ.

e-Conference DownLoad


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 06 March 2014 01:33

:: ระดับกรม (สป.สธ.)

ตัวชี้วัดที่ 5 : การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ

- (ร่าง) กรอบการประเมิน (Template) จาก สำนักงาน ก.พ.ร. [16/01/2558]


:: ระดับสำนัก (ศทส.สป.สธ.)

- รายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [PDF]

- ตารางรายชื่อตัวชี้วัด [PDF]

- รายงานผล รอบ 6 เดือน [PDF]

:: ระดับบุคคล (ศทส.สป.สธ.)

:: คำรับรองที่ผู้อำนวยการลงนามร่วมกับเจ้าหน้าที่ :-

=> ฝ่ายบริหารทั่วไป << Download >>

=> กลุ่มพัฒนามาตรฐานและบริการคอมพิวเตอร์ << Download >>

=> กลุ่มพัฒนาการบริหารข้อมูล << Download >>

=> กลุ่มคอมพิวเตอร์และเครือข่าย << Download >>

=> กลุ่มบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ << Download >>

ตัวชี้วัดระดับบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

รายละเอียดการประเมินตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์
(Template ตัวชี้วัดสำนักถ่ายทอดสู่บุคคล)

คะแนนบุคคล

6 เดือนแรก 6 เดือนหลัง

=> ร้อยละของ สสจ. ที่ใช้เครือข่าย G-Node ในการรับ-ส่งข้อมูล HDC

5 -

=> ระดับความสำเร็จของการจัดทำ Virtual Server สำหรับเขตรสุขภาพ 12 เขต

5 -

=> ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ กระทรวงสาธารณสุข

5 -

=> ระดับความสำเร็จของโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในอาคาร สป.สธ.

5 -

=> ระดับความสำเร็จของโครงการจัดทำระบบสำรองและกู้คืนข้อมูล (DR Site)

5 -

=> ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของหน่วยงาน

5 -

=> ระดับความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยง

5 -

=> ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดของหน่วยงานสู่ระดับบุคคล

5 -

=> ระดับความสำเร็จในการมีส่วนร่วมของหน่วยงานในการจัดการความรู้ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

5 -

=> ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามเป้าหมายของแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน

5 -

=> ระดับความสำเร็จของการจัดซื้อวัสดุรวม(กระดาษA4) ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง)

5 -
Last Updated on Monday, 11 May 2015 03:20