เอกสารผลการปฏิบัติราชการ ปี 2559

PMQA 2554 ศทส.สป.สธ.

e-Conference DownLoad


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

แผนที่ยุทธศาสตร์ 2558

ความสอดคล้องและความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี พ.ศ.2557-2560
(อ้างอิง : Diary สนย.ปกเขียว เป้าหมายและยุทธศาสตร์ หน้า 7/ เล่มขาวคาดแดงปี 2558 หน้า 29)
พันธกิจและเป้าประสงค์ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความสอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการและระบบบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขให้มีคุณภาพอย่างมีดุลยภาพ
--> เป้าหมายการให้บริการที่ 4 : ประชาชนทุกคนในเขตเครือข่ายบริการได้รับบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน และเข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยในเขตเครือข่ายบริการ
--> แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข
--> ผลผลิตที่ 2 : นโยบาย ยุทธศาสตร์ ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
--> กิจกรรมที่ 3 : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
--> กิจกรรมที่ 6 : พัฒนาระบบข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพ

 

>> คลิก Download <<

Last Updated on Monday, 05 January 2015 09:35