เอกสารผลการปฏิบัติราชการ ปี 2559

PMQA 2554 ศทส.สป.สธ.

e-Conference DownLoad


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

ผลการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ Print

 

ผลการดำเนินการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ (User Satisfaction) Government Evaluation System : GES)

กพร. ได้ให้ส่วนราชการประเมินความพึงพอใจผ่านระบบ Government Evaluation System : GES) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการทำงานแบบ Work Collaboration กล่าวคือ ระบบ GES จะคำนึงถึงการทำงานจริงของผู้ใช้เป็นหลัก โดยผู้ตอบแบบสอบถาม จะต้องเป็นผู้ใช้งานจริง ที่มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถประเมินผลสำเร็จของงานต่าง ๆ ได้ โดยในด้านความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ ประกอบไปด้วย 3 ด้าน ดังนี้

1. System

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีความพร้อมใช้งาน ตอบสนองความต้องการของบุคลากรในปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีระบบข้อมูลและสารสนเทศ เครื่องมืออุปกรณ์ด้านฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวม ประมวล เก็บรักษา และเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศที่ช่วยในการสื่อสารได้อย่างรวดเร็วและครอบคลุม เช่น ใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และเว็บไซต์ เผยแพร่และแจ้งเวียนหนังสือ/เอกสารรายงานการประชุม ข้อสั่งการ แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการต่าง ๆ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  มีการใช้ email และ LINE สื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ มีการใช้ Facebook และ twitter สื่อสารไปยังผู้ปฏิบัติในทุกระดับ สำหรับประเด็นร้อนและสถานการณ์เร่งด่วน จะใช้ระบบประชุมทางไกล (e-Conference) ทั้ง Skype  Web Conference และระบบอุปกรณ์ VDO ซึ่งสื่อสารสองทางได้ชัดเจนและรวดเร็ว ดังเช่น การประชุม War Room ทุกสัปดาห์ (ความถี่ในการประชุมขึ้นอยู่กับความรุนแรงของสถานการณ์ต่าง ๆ) เพื่อบริหารจัดการด้านสุขภาพและสาธารณสุขในสถานการณ์อุทกภัย โรคไข้หวัดใหญ่ โรคคอตีบ และโรคไข้เลือดออกที่ผ่านมา ทำให้ผู้บริหารได้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานจากหน่วยงานบริการสาธารณสุขทั่วประเทศ จึงทำให้สามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหา มอบนโยบายและสั่งการได้อย่างทันเหตุการณ์ ทำให้ สป.สธ. สามารถควบคุมสถานการณ์การวิกฤติต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี มีการจัดโครงสร้างพื้นฐานด้านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศให้บริการแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ และเพื่อรองรับการจัดการระบบข้อมูลและสารสนเทศจากหน่วยงานในสังกัด ทั้งส่วนกลาง(LAN/Wireless LAN)และส่วนภูมิภาค(MPLS Network) ครอบคลุมทุกจังหวัด โดยใช้ INTRANET ความเร็ว 100Mbps ในการใช้ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการดำเนินงานจากระบบงานภายใน และใช้ INTERNET ต่างประเทศ/ในประเทศที่ความเร็ว 30/300Mbps ในการใช้งานเว็บไซต์ต่าง ๆ พร้อมทั้งสนับสนุนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำนักงาน(Hardware) เช่น PC Notebook Printer Scanner และระบบงาน(Software) ที่จำเป็นใช้งานและมีลิขสิทธิ์ถูกกฎหมายให้แก่บุคลากรทุกระดับใช้ปฏิบัติงานและเพิ่มพูนความรู้พัฒนาทักษะของตนเอง สนับสนุน Server ให้แก่หน่วยงานเพื่อรองรับโปรแกรมระบบงานและเว็บไซต์ โดยมีการจัดทำแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ และ IT Contingency Plan ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน มีการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย(Network Security System) ในห้องปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ข้อมูลและสารสนเทศ Hardware และ Software มีความปลอดภัย นอกจากนี้ยังมีศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทำหน้าที่บำรุงรักษา/เฝ้าระวัง/ตรวจสอบ/ปรับปรุง(Upgrade & Update Patch) เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ Network System ให้มีความทันสมัยเหมาะสมกับปริมาณความต้องการใช้ข้อมูลและสารสนเทศในปัจจุบัน การ Update ฐานข้อมูลผลสำรวจข้อมูลสารสนเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานสังกัด สป.สธ.ทุกปี ก็สนับสนุนให้เชื่อถือได้ว่าระบบจัดการข้อมูลและสารสนเทศพร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับสารสนเทศมีความทันสมัย เหมาะสม มีความปลอดภัย และมีคุณภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา  ด้วย สป.สธ. เป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่มีหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค การนำเสนอข้อมูล สารสนเทศ และความรู้จึงใช้เว็บไซต์เป็นส่วนใหญ่ เพื่อให้บุคลากรได้นำไปใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานได้ทุกระดับ และเพื่อให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องหรือสนใจ มีช่องทางในการค้นหาและเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศและความรู้ที่ต้องการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และเว็บไซต์ยังเป็นช่องทางหนึ่งที่ผู้ใช้ข้อมูลสารสนเทศและความรู้ จะได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล แลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน ทำให้ได้ข้อมูลสารสนเทศและความรู้ที่น่าเชื่อถือ ทันสมัย ครอบคลุมและเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง แสดงให้เห็นได้ว่าข้อมูลสารสนเทศและความรู้ของ สป.สธ. มีความพร้อมใช้และสามารถเข้าถึงได้ตามสิทธิ์

ด้าน

คำถาม

แนวทาง/ข้อมูลเชิงประจักษ์ ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ

System

1. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของส่วนราชการ มีความพร้อมใช้งาน ช่วยให้ข้าพเจ้าปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง

(ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง ระบบข้อมูลและสารสนเทศ เครื่องมืออุปกรณ์ด้านฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวม ประมวล เก็บรักษา และเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศ รวมทั้งโปรแกรมปฏิบัติการซอร์ฟแวร์ต่าง ๆ ภายในส่วนราชการ)

(ความพร้อมใช้งาน หมายถึง การที่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของส่วนราชการ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้เมื่อต้องการ โดยสามารถเข้าถึงหรือเรียกใช้งานได้อย่างราบรื่น)

- มีระบบข้อมูลและสารสนเทศ ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติราชการ และสนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม (ใช้เวทีการประชุมของผู้บริหาร คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ และคณะกรรมการจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ในการคัดเลือกข้อมูลและสารสนเทศ โดยพิจารณาถึงความสอดคล้องเชื่อมโยงกับพันธกิจทั้ง 10 ข้อ และสนับสนุนภารกิจหลัก  3 ด้านได้แก่ ด้านการบริหาร ด้านการบริการ และด้านการสนับสนุนวิชาการทางการแพทย์และสาธารณสุข พิจารณาถึงความเชื่อมโยงกับคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีและนโยบายของรัฐบาล รวมถึงพิจารณาคัดเลือกจาก Balanced Scorecard ของ สป.สธ. ที่มีการกำหนด KPI และมีเจ้าภาพรับผิดชอบติดตามผลการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุผลที่ชัดเจน มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดผ่าน Value Driver Tree ลงสู่ระดับสำนัก/กองและระดับบุคคล)

- มีระบบ Intranet ของแต่ละสำนัก/กลุ่ม/กอง ( เช่น ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ /ระบบวันลาฯลฯ) (*ข้าราชการในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขใช้ระบบใบแจ้งเงินเดือน Online เป็นระบบ INTRANET)

- มีระบบ Internet ของสป. (เว็บไซต์สป./ กอง/สำนักฯ/หน่วยงาน)

- มีการอัพเดทข้อมูลที่จำเป็นอย่างสม่ำเสมอและทันท่วงที

- มีระบบสืบค้นข้อมูล (Search Engine) ในเว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวง http://ops.moph.go.th/

2. ส่วนราชการของข้าพเจ้าสามารถจัดการแก้ไขปัญหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม (เช่น ไฟดับ ไวรัส เป็นต้น)

มีการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้( http://ict4.moph.go.th/evaluate/index.php?option=com_content&view=article&id=72&Itemid=107)

1. มีแนวทาง/มาตรการที่จะป้องกันความเสียหาย และมีการสำรองข­อมูลสารสนเทศ (Back up) และสามารถฟื้นฟูระบบสารสนเทศและกู้คืนข­อมูลจากความเสียหายได้ (Recovery)

2. มีการจัดทำแผนแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติที่อาจจะเกิดกับระบบสารสนเทศ (IT Contingency Plan) ทั้งในส่วนของฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ (เช่น เกิดเหตุไฟไหม้/โดนเจาะระบบ ต้องระบุได้­ว่าเมื่อเกิดภัยอะไรขึ้น จะมีกระบวนการจัดการอย่างไร มีการกู้คืนระบบอย่างไร ระบุผู้­รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนได้,การซ้อมแผนตามสถานการณ์สมมติ)

3. มีระบบรักษาความมั่นคงและปลอดภัย (Security) ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ได้รับการปกป้อง คุ้มครองจากภัยคุกคามภายนอก เช่น ระบบการป้องกันการโจรกรรมข้อมูลและสารสนเทศ (Hacker) ระบบ Anti-Virus ระบบไฟฟ้าสำรอง มีการกำหนดสิทธิให้­ผู­ใช้­ในแต่ละระดับ (Access rights) เป็นต้­น


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2.
Database


 

ด้าน

คำถาม

แนวทาง/ข้อมูลเชิงประจักษ์ ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ

Database

3. ข้อมูลและสารสนเทศ ของส่วนราชการของข้าพเจ้าได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของข้าพเจ้า

(ข้อมูล (Data) หมายถึง ข่าวสาร เอกสาร ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุคคล สิ่งของหรือเหตุการณ์ในรูปแบบของตัวเลข ภาพ เสียง ตัวอักษร และสัญลักษณ์ต่าง ๆ ของส่วนราชการ

สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงหรือมีการประมวลผลหรือวิเคราะห์สรุปผลด้วยวิธีการต่าง ๆ แล้วเก็บรวบรวมไว้เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ตามต้องการ)

- มีข้อมูลและสารสนเทศ ที่ได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน

4. ฐานข้อมูล ของส่วนราชการ สามารถใช้งานได้อย่างสะดวก เข้าถึงได้ง่าย ค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้รวดเร็ว

(ฐานข้อมูล หมายถึง การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันเข้าไว้ด้วยกันอย่างมีระบบ มีความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่าง ๆ ที่ชัดเจน โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการช่วยเก็บ รวมทั้งจัดเก็บอยู่ในแหล่งที่ผู้เกี่ยวข้องสามารถเข้าใช้ได้โดยสะดวก (อยู่ในรูปแบบไฟล์ Microsoft Excel เป็นอย่างต่ำ)

- มีฐานข้อมูลที่ใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างครอบคลุม ใช้งานได้สะดวก เข้าถึงได้ง่าย ค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้รวดเร็ว

- มีระบบตรวจสอบความถูกต้อง และความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่จัดเก็บในระบบฐานข้อมูล (มีหน่วยงานเจ้าภาพ)

- มีการจัดแบ่งความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ ในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ก่อนการเผยแพร่ออกไปอย่างเป็นทางการ

- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการทำหน้าที่ในการตรวจสอบ ติดตาม การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารราชการ

- มีการดูแลการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ ให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง มีระบบการสำรองข้อมูล ระบบป้องกันการโจมตี (Firewall) ระบบไฟฟ้าสำรอง ระบบตรวจสอบการทำงานของระบบเครือข่าย

-มีการทดสอบการทำงานของ ระบบสำรองข้อมูล และการกู้ข้อมูลอยู่อย่างต่อเนื่อง)


5. ฐานข้อมูลของส่วนราชการสามารถสนับสนุนการสื่อสารองค์ความรู้ (KM) และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของวิธีการปฏิบัติที่ดี (Best/Good Practices)

- มีการสื่อสารองค์ความรู้ (KM) http://kmops.moph.go.th/ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของวิธีการปฏิบัติที่ดี (Best/Good Practices) ผ่านทางเว็บไซต์ของสป.(กพร.) http://www.moph.go.th/opdc/page4.php?cat_id=6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Network

Network

6. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network) ของส่วนราชการ ช่วยอำนวยความสะดวกต่อการปฏิบัติงานของข้าพเจ้า

(เครือข่ายคอมพิวเตอร์ หมายถึง การเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ โปรแกรม เครื่องพิมพ์หรืออุปกรณ์เครือข่ายต่าง ๆ เข้าด้วยกันภายในส่วนราชการ เพื่อประโยชน์ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร)

- มีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network) ของสป./ กอง/สำนักฯ/หน่วยงาน) ในการปฏิบัติงาน

- มีนโยบายความมั่นคงและปลอดภัยของระบบ ICT สป. ที่ได้­รับการอนุมัติจาก CIO

- Acceptable Use Policy - Wireless Policy - Firewall Policy - E-mail Policy - Internet Security Policy - Access control Policy  - IDS/IPS Policy (Intrusion Detection System/Intrusion Prevention System) http://comnet.moph.go.th/PDF/policyMoph2.pdf

- มีแผนรักษาความมั่นคงและปลอดภัยของระบบ ICT ของสป.

http://ict.moph.go.th/pr/complete%202556-01-29.pdf

- มีคู่มือการปฏิบัติและแนวทางการป้องกันเพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ http://www.thaihotline.org/images/handbook-MICT.pdf

- มีระบบ Access Right ที่ถูกต้องและทันสมัย