เอกสารผลการปฏิบัติราชการ ปี 2559

PMQA 2554 ศทส.สป.สธ.

e-Conference DownLoad


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 PDF Print E-mail

:: ระดับกรม (สป.สธ.)

ตัวชี้วัดที่ 9 : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ

- กรอบการประเมิน (Template) จาก สำนักงาน ก.พ.ร.

- ตัวชี้วัดที่ 9.1 ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสำคัญต่อความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ (GAP) GES Online ครั้งที่ 1 (17 ธันวาคม 2555 - 4 มกราคม 2556)

- ผลการประเมิน (GAP) GES Online ครั้งที่ 1

- รายงานผลรอบ 12 เดือน

:: ระดับสำนัก (ศทส.สป.สธ.)

- คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ส.2556

- รายงานผล รอบ 6 เดือน

- รายงานผล รอบ 12 เดือน

สรุปผลแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการ
(แบบสอบถาม) : (ตารางข้อมูล) <ต้อง Login Google Docs ด้วย ictmoph @ gmail>
-> ผลสำรวจความพึงพอใจ = 86.91% = 5 คะแนน :-
ได้ รับแบบสอบถามตอบกลับมาทั้งสิ้น 386 ชุด คิดเป็นร้อยละ 96.50 จากจำนวนแบบสอบถามที่แจกไปทั้งสิ้น 400 ชุด เพศชาย 301(77.98%) เพศหญิง 85 (22.02%)  การคำนวณค่าความพึงพอใจรวมคิดจาก พอใจและพอใจมาก โดยนำร้อยละความพึงพอใจในแต่ละด้านมาคิดค่าเฉลี่ย ได้เป็นร้อยละ 86.91 จำแนกแต่ละด้าน ดังนี้
1.ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ      ร้อยละ 87.82
2.ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ            ร้อยละ 90.46
3.ด้านเครื่องมือ/สิ่งอำนวยความสะดวก         ร้อยละ 79.53
4.ด้านคุณภาพการให้บริการ                      ร้อยละ 89.83
โดย ประเด็นที่ได้รับความพึงพอใจต่ำที่สุด ร้อยละ 75.91  คือ “
ความสะดวกในการเข้าถึงบริการ หรือช่องทางการให้บริการ (โทรศัพท์,Internet)” 
และประเด็นที่ได้รับความพึงพอใจสูงที่สุด ร้อยละ 92.94 คือ “
ความสุภาพ อ่อนน้อม และมีมนุษยสัมพันธ์

:: ระดับบุคคล (ศทส.สป.สธ.)

:: คำรับรองที่ผู้อำนวยการลงนามร่วมกับเจ้าหน้าที่ :-

=> ฝ่ายบริหารทั่วไป << Download >>

=> กลุ่มพัฒนามาตรฐานและบริการคอมพิวเตอร์ << Download >>

=> กลุ่มพัฒนาการบริหารข้อมูล << Download >>

=> กลุ่มคอมพิวเตอร์และเครือข่าย << Download >>

=> กลุ่มบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ << Download >>

:: กรอบการประเมิน (Template) ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ที่วัดผลต่างจากระดับสำนัก :-

=> << Download >>
ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบเบิกจ่ายพัสดุ(ครุภัณฑ์และวัสดุ) แบบออนไลน์ INTRANET

=> << Download >> ระดับความสำเร็จในการควบคุมภายใน

=> << Download >> ระดับความสำเร็จของการจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใสในหน่วยงาน อย่างน้อย 1 โครงการ หรือ 1 กระบวนงาน

=> << Download >> จำนวนองค์ความรู้ที่หน่วยงานนำเข้า Website KM สำนักงานปลัดกระทรวง อย่างน้อยไตรมาส ละ 1 เรื่อง

=> << Download >> ระดับความสำเร็จในการถ่ายทอดตัวชี้วัดจากระดับหน่วยงานสู่ระดับบุคคล

=> << Download >> ระดับความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กรของ สป.

=> << Download >> ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศของหน่วยงาน

=> << Download >> ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน

 

:: ตารางสรุปผลคะแนน รอบ 6 เดือน ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ << Download >>


:: รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ รอบ 6 เดือน :-

=> << Download >> ระดับความสำเร็จของการพัฒนาเครื่องมือแปลงและส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยระหว่างหน่วยบริการสุขภาพ

=> << Download >> จำนวนผลงาน/นวัตกรรมด้านสารสนเทศที่นำเสนอในการประชุมวิชาการไอซีทีกระทรวงสาธารณสุข

=> << Download >> ร้อยละของ สสจ.และ รพศ./รพท. ที่สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายสารสนเทศกับ สป.สธ.

=> << Download >> ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบเบิกจ่ายพัสดุ(ครุภัณฑ์และวัสดุ) แบบออนไลน์ INTRANET

=> << Download >> ร้อยละของจำนวนข้อมูลที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการแพทย์และสาธารณสุขเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง

=> << Download >> ร้อยละของจำนวนเวลา Internet Downtime

=> << Download >> ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมของหน่วยงาน

=> << Download >> ระดับความสำเร็จในการควบคุมภายใน

=> << Download >> ระดับความสำเร็จของการจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใสในหน่วยงาน อย่างน้อย 1 โครงการ หรือ 1 กระบวนงาน

=> << Download >> จำนวนองค์ความรู้ที่หน่วยงานนำเข้า Website KM สำนักงานปลัดกระทรวง อย่างน้อยไตรมาส ละ 1 เรื่อง

=> << Download >> ระดับความสำเร็จในการถ่ายทอดตัวชี้วัดจากระดับหน่วยงานสู่ระดับบุคคล

=> << Download >> ระดับความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กรของ สป.

=> << Download >> ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศของหน่วยงาน

=> << Download >> ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน

=> << Download >> จำนวนข้อมูลเชิงประจักษ์ในการปฏิบัติกิจกรรม 5 ส. ด้านการบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์


:: ตารางสรุปผลคะแนน รอบ 12 เดือน ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ << Download >>

:: รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ รอบ 12 เดือน :-

=> << Download >> ระดับความสำเร็จของการพัฒนาเครื่องมือแปลงและส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยระหว่างหน่วยบริการสุขภาพ

=> << Download >> จำนวนผลงาน/นวัตกรรมด้านสารสนเทศที่นำเสนอในการประชุมวิชาการไอซีทีกระทรวงสาธารณสุข

=> << Download >> ร้อยละของ สสจ.และ รพศ./รพท. ที่สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายสารสนเทศกับ สป.สธ.

=> << Download >> ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบเบิกจ่ายพัสดุ(ครุภัณฑ์และวัสดุ) แบบออนไลน์ INTRANET

=> << Download >> ร้อยละของจำนวนข้อมูลที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยด้านการแพทย์และสาธารณสุขเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง

=> << Download >> ร้อยละของจำนวนเวลา Internet Downtime

=> << Download >> ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมของหน่วยงาน

=> << Download >> ระดับความสำเร็จในการควบคุมภายใน

=> << Download >> ระดับความสำเร็จของการจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใสในหน่วยงาน อย่างน้อย 1 โครงการ หรือ 1 กระบวนงาน

=> << Download >> จำนวนองค์ความรู้ที่หน่วยงานนำเข้า Website KM สำนักงานปลัดกระทรวง อย่างน้อยไตรมาส ละ 1 เรื่อง

=> << Download >> ระดับความสำเร็จในการถ่ายทอดตัวชี้วัดจากระดับหน่วยงานสู่ระดับบุคคล

=> << Download >> ระดับความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กรของ สป.

=> << Download >> ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศของหน่วยงาน

=> << Download >> ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน

=> << Download >> จำนวนข้อมูลเชิงประจักษ์ในการปฏิบัติกิจกรรม 5 ส. ด้านการบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์