เอกสารผลการปฏิบัติราชการ ปี 2559

PMQA 2554 ศทส.สป.สธ.

e-Conference DownLoad


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

แผนที่ยุทธศาสตร์

ความสอดคล้องและความเชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2553-2556
พันธกิจและเป้าประสงค์ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความสอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาระบบบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนด
--> เป้าประสงค์ที่ 3 (เป้าหมายบริการหน่วยงาน) : ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพและบุคลากรผู้ให้บริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน
--> ผลผลิตที่ 7 : นโยบาย ยุทธศาสตร์ ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
--> กิจกรรม : พัฒนาระบบข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพ

>> คลิก Download <<

>> คลิก Download <<

Last Updated on Monday, 11 February 2013 08:02