เอกสารผลการปฏิบัติราชการ ปี 2559

PMQA 2554 ศทส.สป.สธ.

e-Conference DownLoad


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

การบริหารความเสี่ยง iCT และการพัฒนาระบบสารสนเทศ PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 24 May 2012 05:45

:: การบริหารความเสี่ยง iCT

แผนบริหารความเสี่ยงด้านการปฎิบัติการ (ด้านระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในปีงบประมาณ 2555 [FRM 001.1] ลงนามโดยนายแพทย์โสภณ   เมฆธน   ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 27 เมษายน 2555

แผนแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นกับระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ(IT Contingency Plan) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงนามโดยนายแพทย์โสภณ   เมฆธน   ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 27 เมษายน 2555

ผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 "การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ" >> download
แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 "การสำรองและกู้คืนข้อมูลจากความเสียหาย(Backup and Recovery)" >>
download

:: การพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ

Last Updated on Tuesday, 22 January 2013 01:50