เอกสารผลการปฏิบัติราชการ ปี 2559

PMQA 2554 ศทส.สป.สธ.

e-Conference DownLoad


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
Written by Administrator   

:: ระดับกรม (สป.สธ.)

ตัวชี้วัดที่ 4.1.1 (1) : ระบบเครือข่ายสารสนเทศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่มีเสถียรภาพ
-> รายงานผล 6 เดือน
->
รายงานผล 12 เดือน

ตัวชี้วัดที่ 14 : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ
-> รายงานผล 6 เดือน
-> รายงานผล 12 เดือน

:: ระดับสำนัก (ศทส.)

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555

** หลังจากดำเนินการผ่านรอบ 6 เดือนแรกแล้ว พบปัญหาอุปสรรคหลายประการ ทั้งด้านงบประมาณที่ได้รับจัดสรรล่าช้า  จัดสรรเวลาในการประชุมร่วมกับส่วนภูมิภาคได้ยาก  จึงมีการปรับเงื่อนไข/แนวการทางประเมินของตัวชี้วัด ดังนี้
-> ตัวชี้วัดที่ 1.1 ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนแม่บท ICT กระทรวงสาธารณสุข
-> ตัวชี้วัดที่ 1.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของ สป.สธ.

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

-> รอบ 6 เดือน คะแนนประเมินตนเอง  2.6833 คะแนน
-> รอบ 12 เดือน คะแนนประเมินตนเอง 4.8636 คะแนน

สรุปผลแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการ
(แบบสอบถาม) : (ตารางข้อมูล<ต้อง Login Google Docs ด้วย ictmoph @ gmail>
-> ผลสำรวจความพึงพอใจ = 81.35%  = 4.2700 คะแนน  :-
ได้รับแบบสอบถามตอบกลับมาทั้งสิ้น 225 ชุด คิดเป็นร้อยละ 72.82 จากจำนวนแบบสอบถามที่แจกไปทั้งสิ้น 309 ชุด (จำแนกเป็นตอบทางออนไลน์ 125 ชุด ตอบทางกระดาษ 100 ชุด)  เพศชาย 124 (55.11%) เพศหญิง 101 (44.89%)  การคำนวณค่าความพึงพอใจรวมคิดจาก พอใจและพอใจมาก โดยนำร้อยละความพึงพอใจในแต่ละด้านมาคิดค่าเฉลี่ย ได้เป็นร้อยละ 81.35  จำแนกแต่ละด้าน ดังนี้
1.ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ      ร้อยละ 80.53
2.ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ            ร้อยละ 83.19
3.ด้านเครื่องมือ/สิ่งอำนวยความสะดวก         ร้อยละ 79.56
4.ด้านคุณภาพการให้บริการ                      ร้อยละ 82.11
โดยประเด็นที่ได้รับความพึงพอใจต่ำที่สุด ร้อยละ 73.78 คือ “มีช่องทางรับฟังข้อคิดเห็น หรือช่องทางอื่นๆ ที่สามารถแสดงความคิดเห็น”  และประเด็นที่ได้รับความพึงพอใจสูงที่สุด ร้อยละ 88.44 คือ “เจ้าหน้าที่มีทักษะความเข้าใจในการปฏิบัติงาน”

:: ระดับบุคคล

  • เกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนและให้ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการ ณ วันที่ 1 เมษายน 2555 (ที่ สธ 0201.037/ว 15 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 กลุ่มบริหารงานบุคคล สป.สธ.)   คลิก
  • หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ 2555 (ที่ สธ 0202.01/195 วันที่ 15 มีนาคม 2555)  คลิก 
  • รายงานสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมตามแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  (เสนอท่านโสภณ ทราบ)  คลิก

 

 

 

 

 

Last Updated on Tuesday, 22 January 2013 00:33